สวัสดีครับ

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่สนใจ หรือกำลังศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์ประจำบ้าน โดยเฉพาะ ในสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ทั้งนี้ภายใน เว็บไซต์จะประกอบด้วยบทความทางวิชาการ งานวิจัยประสาทศัลยศาสตร์ และแบบทดสอบสำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์

เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดย คุณกิตติภัทร์ เชาวลิตถวิล จากบริษัท วิชวลเว็บ จำกัด เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนเป็นสำคัญ

นาวาโท นพ. สรยุทธ ชำนาญเวช
ประสาทศัลยแพทย์
สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Sorayouth Chumnanvej, MD.
Office:
Neurosurgery Unit, Surgery Department ,
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
Mahidol University
Bangkok Thailand
Phone/Fax: (66)-02-201-1315

EDUCATION

Degree Institution Year
MD. Faculty of Medicine, Thammasat University, Bangkok. Thailand. 1997
Cert. Of Clin. Sci.(Surgery) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital Mahidol University, Bangkok, Thailand. 2000
Thai Board of
Neurosurgery
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital Mahidol University, Bangkok, Thailand. 2001
Thai Board of
Family Medicine
The Royal College of Family Physicians of Thailand 2003
Clinical Research Fellow in Cerebrovascular Neurosurgery Department, Brigham and Women Hospital and Children Hospital Harvard Medical School, Boston MA USA 2005
Royal Thai Naval Staff Royal Thai Naval Staff College, Institute of Advanced Naval Studies 2006
Certification In ELANA technique Excimer Laser Assisted Non Occlusive Anastomosis, UMC Utrecht,
The Netherlands
2009
Certificate
of Attendance
Full-Endoscopic Spine Surgery, Department of Spine Surgery and Pain Therapy Center for Orthopaedics and Traumatology
St. Anna Hospital , Herne, Germany
2010
PhD. Student Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering
Mahidol University, Bangkok, Thailand.
2011